Privacyverklaring

VPInstruments exploiteert de website www.vpinstruments.com, en bijbehorende websites die zich in subdomeinen kunnen bevinden, die de DIENST levert.

Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers van de website te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie als iemand besluit gebruik te maken van onze Dienst. Indien u ervoor kiest onze Service te gebruiken, dan gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in relatie tot dit beleid. De Persoonlijke Informatie die wij verzamelen wordt gebruikt voor het verlenen en verbeteren van de Dienst. Wij zullen uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De in dit Privacybeleid gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn op www.vpinstruments.com, tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid.

Toestemming

uw Door de Site te gebruiken, geeft u aan dat hij ermee instemt dit Privacybeleid in zijn geheel te volgen en erdoor gebonden te zijn, zoals het van tijd tot tijd kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of vermelding aan u , evenals door de Gebruiksvoorwaarden van de Site, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op deze pagina.

U machtigt VPInstruments om alle relevante informatie met betrekking tot uw gebruik van deze Site te verzamelen en te bewaren en u machtigt hierbij elke partij om ons dergelijke informatie te verstrekken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, tenzij u VPInstruments van het tegendeel op de hoogte stelt door ons een e-mail te sturen, u ons verder toestemming geeft om op vertrouwelijke basis alle relevante informatie met betrekking tot uw transacties met ons en deze Site bekend te maken aan elke partij waarmee VPInstruments zakelijke relaties onderhoudt.

Door de Site te gebruiken, u geeft u tevens aan uw te begrijpen dat telkens wanneer u informatie verstrekt via deze Site, u ons uitdrukkelijk machtigt om dergelijke informatie te verzamelen, te gebruiken en openbaar te maken binnen de parameters die in dit Privacybeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, worden uiteengezet.

Als u ons Persoonsgegevens heeft verstrekt en uw zijn toestemming voor het bewaren, gebruiken of openbaar maken ervan wil intrekken, neem dan contact met ons op zoals beschreven onderaan deze privacyverklaring.

U kunt uw toestemming intrekken of onthouden uw , behoudens wettelijke of contractuele beperkingen en redelijke kennisgeving, of door het aanvinken van de relevante vakjes op de formulieren wanneer u indienen of wij Persoonsgegevens verzamelen van u (indien van toepassing). Indien u uw toestemming voor bepaald gebruik van uw Persoonsgegevens intrekt, kunnen wij bepaalde van onze producten of diensten mogelijk niet meer leveren. Wanneer wij diensten hebben geleverd of leveren aan u, zal uw toestemming geldig zijn zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of anders op het moment van verzamelen.

Er zijn gevallen waarin het ons wettelijk is toegestaan of verplicht uw Persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken of openbaar te maken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, om te voldoen aan nationale of internationale regelgeving of een wettelijk toegestaan onderzoek door een overheidsinstantie, of om een schuld aan ons te innen.

Verzameling en gebruik van informatie

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze Service, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw naam, telefoonnummer en postadres. De informatie die wij verzamelen zal worden gebruikt om contact op te nemen of u te identificeren.

Doeleinden van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

VPInstruments verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • contact opnemen met klanten;
 • marketing van VPInstruments producten en diensten (waaronder gerichte e-mailmarketing en persoonlijke verkoopgesprekken);
 • het verzamelen en verwerken van feedback;
 • het indienen van gevraagde informatie;
 • het bieden van een betere gebruikerservaring (waaronder het optimaliseren en personaliseren van VPInstruments websites);
 • het creëren, gebruiken en doorbladeren van transactiegeschiedenis; en
 • het leveren van de producten of diensten waarnaar is gevraagd of die zijn besteld bij VPInstruments

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van VPInstruments om de gegevens te verwerken omdat u de contactpersoon is van VPInstruments's klantbedrijf.

Loggegevens

Wij willen u informeren dat wanneer u onze Service bezoekt, wij informatie verzamelen die uw browser naar ons stuurt die Log Gegevens worden genoemd. Deze Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals uw het Internet Protocol ("IP") adres van de computer, de browser versie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op deze pagina's wordt doorgebracht, en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die gewoonlijk worden gebruikt als anonieme unieke identificatiecode. Deze worden naar uw browser gestuurd vanaf de website die u bezoekt en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Onze website gebruikt deze "cookies" om informatie te verzamelen en onze Dienst te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren, en te weten wanneer een cookie naar uw computer wordt gestuurd. Als u ervoor kiest onze cookies te weigeren, kan het zijn dat u sommige delen van onze Service niet kan gebruiken.

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om de volgende redenen:

 • Om onze dienst te vergemakkelijken;
 • Om de dienst namens ons te verlenen;
 • Om service-gerelateerde diensten uit te voeren; bijvoorbeeld e-mailen, of
 • Om ons te helpen analyseren hoe onze dienst wordt gebruikt.

Wij willen onze Servicegebruikers informeren dat deze derden toegang hebben tot uw Persoonlijke Informatie. De reden hiervoor is het uitvoeren van de taken die hen namens ons zijn toegewezen. Zij zijn echter verplicht de informatie niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Beveiliging

Wij waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw Persoonlijke Informatie, dus streven wij ernaar commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is, en wij kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Overdracht van persoonsgegevens

VPInstruments zal geen uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken zonder uw toestemming, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de verwerking of uitvoering van uw bestelling, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verstrekken van noodzakelijke informatie aan relevante financieel gerelateerde bedrijven, logistieke en transportdienstverleners en erkende dienstverleners na verkoop, evenals het beantwoorden van uw verzoeken of het beantwoorden van uw vragen, of wanneer dit noodzakelijk is voor de bescherming van VPInstruments, de rechten, eigendom en/of veiligheid van haar websitegebruikers en/of het publiek.
VPInstruments kan persoonsgegevens delen binnen de VPInstruments bedrijvengroep voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Dit delen kan inhouden dat gegevens worden overgedragen naar en vanuit andere landen waar VPInstruments actief is, zakelijke activiteiten ontplooit of anderszins aanwezig is. VPInstruments kan bij de uitvoering van haar marketingcampagnes gebruik maken van externe dienstverleners. Voor de uitvoering van dergelijke marketingcampagnes kan VPInstruments persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners.

uw Bovendien kan VPInstruments contactgegevens en gegevens over online gedrag, zoals bezoeken aan de site en doorkliks via e-mail, delen met kanaalpartners met het oog op de verkoop en marketing van VPInstruments producten en diensten.

Omdat VPInstruments de privacy van uw wil beschermen, doet VPInstruments niet aan verkoop of verhandeling van persoonsgegevens aan derden voor hun promotiedoeleinden.

VPInstruments kan uw informatie zowel binnen als buiten de Europese Unie overdragen. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en de nodige waarborgen. Houd er echter rekening mee dat de wetten die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens in dergelijke landen kunnen verschillen van de wetten die van toepassing zijn in Nederland of uw thuisland.

Bewaring van persoonsgegevens

VPInstruments heeft het recht, maar niet de verplichting, om dergelijke informatie opgeslagen in VPInstruments databases en andere informatie verkregen uit uw huidige of eerdere activiteiten op deze Site gedurende een redelijke periode te bewaren en te gebruiken, zonder wettelijke vereisten of beperkingen te overschrijden, om geschillen op te lossen en problemen op te lossen, om de rechten van VPIntruments af te dwingen, en om de voorwaarden van dit Beleid af te dwingen. Persoonlijke gegevens zullen worden verwijderd wanneer ze verouderd zijn voor de doeleinden van dit beleid in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbewaring van VPInstruments .

Wettelijk verplichte openbaarmakingen

Indien VPInstruments op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een andere gerechtelijke procedure gedwongen wordt om persoonlijke gegevens van uw bekend te maken aan een rechtbank of een derde partij, zal VPInstruments proberen u hiervan vooraf op de hoogte te stellen via de contactgegevens die u heeft verstrekt. U geeft hierbij toestemming aan VPInstruments om alle van u verzamelde informatie openbaar te maken voor een van de hierboven genoemde doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het openbaar maken van informatie in verband met een onderzoek naar inbreuken op intellectueel eigendom of andere activiteiten die illegaal zijn of VPInstruments kunnen blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid.

Links naar andere sites

Onze Service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u sterk aan het Privacybeleid van deze websites te bekijken. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Diensten richten zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien wij ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen wij deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd is en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen.

Uw rechten

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en/of recht op verwijdering of bijwerking van onvolledige, onjuiste, onnodige of verouderde persoonsgegevens door contact op te nemen met VPInstruments. U hebt ook het recht om te verzoeken om beperking van of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien van toepassing. Gelieve er rekening mee te houden dat VPInstruments, door te verzoeken VPInstruments om uw persoonsgegevens te wissen, u mogelijk niet de producten, diensten of informatie kan leveren die u heeft aangevraagd of besteld.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom adviseren wij u deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt te allen tijde contact opnemen met VPInstruments om de door VPInstruments verzamelde persoonsgegevens te controleren. VPInstruments kan gecontacteerd worden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@vpinstruments.com. VPInstruments streeft ernaar eventuele geschillen via onderhandelingen op te lossen, maar moet erop wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.