Voorwaarden van de omruildienst

Met de Exchange Service bespaart u geld en tijd, zonder verlies van uw gegevens. Hoe werkt het? U bestelt een vervangende VPFlowScope en na ontvangst van uw aanvraag en verificatie van enkele productgegevens, sturen wij u een vervangende VPFlowScope die volledig gereviseerd en gekalibreerd is. Bij aankomst kan u de VPFlowScope in één onderhoudsbeurt vervangen. Na omruiling u stuurt u de gebruikte VPFlowScope terug naar ons.

Wij bieden een ruilprogramma voor één, drie en vijf jaar dienst:

 • Eenmalige uitwisseling: U kunt een eenmalige vervanging bestellen wanneer u deze nodig heeft.
 • Ruilabonnement: Of wij bieden een ruilabonnement aan voor een periode van 3 of 5 jaar.

 

Controle van het serienummer vóór aanvaarding

Het is belangrijk dat voordat u kiest voor de "Omruilservice", de fabriek een serienummercontrole uitvoert van uw flowmeter (s) en het uw omruilverzoek goedkeurt. De reden hiervoor is dat niet-standaard VPInstruments debietmeters en debietmeters ouder dan 3 jaar of niet onderhouden in de afgelopen 3 jaar, niet kunnen worden omgeruild en de route van ons "All-in Service" programma moeten volgen.

 

Uitgesloten van het uitwisselingsprogramma

 • VPFlowScope In-lines, VPFlowScope sondes, VPFlowScope DP's ouder dan 3 jaar, of debietmeters die de afgelopen 3 jaar geen onderhoud hebben gehad.
 • VPFlowScope In-lines of VPFlowScope sondes met hoge druk opties (35 bar / 500 psi).
 • VPFlowScope In-lijnen die gekalibreerd zijn op speciaal gas of speciale druk of speciaal debietbereik.
 • VPFlowScope-sondes met andere sondelengtes dan P400 (d.w.z. P300- en P600-sondes).
 • Onherstelbare schade aan debietmeters (d.w.z. getroffen door bliksem, overstroomd, oververhit, blootgesteld aan de elementen).
 • VPFlowScope M debietmeters.

 

Voorwaarden

 • De omruilservice voor de VPFlowScope insteekprobes heeft alleen betrekking op de D0-versies (versies zonder display / alleen probe). Displays, veiligheidskabels met geïntegreerde knelkoppelingen of connectorkappen vallen niet onder de omruilservice, omdat deze niet opnieuw gekalibreerd hoeven te worden.
 • Voor de In-line flowmeters worden identieke producten uitgewisseld (D0, D10, D11).
 • Het bestaande product moet binnen 30 dagen na ontvangst van de ruilflowmeter worden teruggestuurd naar VPInstruments . Indien het product niet binnen 30 dagen wordt geretourneerd, of indien geen bewijs wordt geleverd dat het product naar VPInstruments is gestuurd, heeft VPInstruments het recht de kosten voor vervanging van het product in rekening te brengen.
 • Wanneer u kiest voor een abonnement van 3 of 5 jaar, gelden aanvullende voorwaarden (zie pagina 3 van dit document).
 • Na terugzending van het product voert de afdeling VPInstruments Service een productinspectie uit om de goede werking en algemene staat van het geretourneerde product vast te stellen.

 

Productinspectie

VPInstruments De servicedienst voert een productinspectie uit van de geretourneerde debietmeter, waarbij gekwalificeerd VPInstruments personeel het product visueel inspecteert en elektrische tests uitvoert om de goede werking en algemene staat van het geretourneerde product vast te stellen. Het product wordt ook gereinigd, gerepareerd en opnieuw gekalibreerd voordat het product als "refurbished" item wordt geretourneerd.

 • 1.1 Defecten die op het geretourneerde product worden aangetroffen en als "Garantie" worden gecategoriseerd, worden kosteloos gerepareerd.
 • 1.2 Defecten gevonden op het geretourneerde product gecategoriseerd als "Kleine Reparatie" worden gerepareerd onder de Ruilvergoeding.
 • 1.3 Defecten gevonden op het geretourneerde product die worden gecategoriseerd als "Grote Reparatie", zoals hieronder gedefinieerd, worden in rekening gebracht volgens de huidige prijslijst. Zie onze tarieven voor All-in service waarbij de reparatiekosten in de prijs zijn inbegrepen.
 • 1.4 Defecten die worden aangetroffen op het geretourneerde product en die worden gecategoriseerd als "damage beyond repair", zoals hieronder gedefinieerd, worden in rekening gebracht.

 

Definities van reparaties

Kleine reparaties:

 • Reparaties veroorzaakt door normale slijtage.
 • Vervanging van de sensor, normale slijtage.
 • Connector vervangen, normale slijtage.

Grote reparaties:

 • Sensor vervangen, sensor is beschadigd door impact of gebruikt buiten de specificaties.
 • Connector vervangen, sensor is gevallen of roest ontstaan door gebruik buiten de specificaties of er is geprobeerd een verkeerde tegenstekker aan te sluiten.
 • Waterschade, product gebruikt buiten gespecificeerde IP-waarde.
 • Vervanging van elektronica, product gebruikt in te warme omgeving, getroffen door bliksem, waterophoping.
 • Temperatuursensor kapot; product gebruikt in te hete processen.
 • Schade door overdruk.
 • Blootstelling aan chemische stoffen buiten de gespecificeerde omgeving.

Schade beyond repair (total loss):

 • Product vernietigd of beschadigd door gebruik buiten de specificaties of onjuist gebruik en de reparatiekosten bedragen meer dan 50% van de productkosten. Product dat onbeschermd aan de elementen is blootgesteld, sonde, sensorbehuizing en sensortip moeten worden vervangen.
 • Het product is verontreinigd bij de klant en reiniging is niet mogelijk of duurt langer dan 15 minuten of kan mogelijk schade toebrengen aan VPInstruments personeel.

 

Retour instructies

Voor het retourneren van uw bestaande flowmeter, verwijzen we naar het document "Instructies voor retourneren" of naar onze website: https://www.vpinstruments.com/service-returns

 

Aanvullende voorwaarden voor 3- of 5-jarig ruilabonnement

 • VPInstruments zal de Klant ertoe aanzetten elk product eenmaal per jaar volgens de overeengekomen data ter omruiling aan te bieden.
 • VPInstruments zal elk product ingevolge het "Abonnement" eenmaal per jaar vervangen. De Klant heeft het recht af te zien van jaarlijkse vervanging, zodat het huidige product blijft staan.

De volgende servicestappen worden in de aangegeven volgorde uitgevoerd:

 • 1 Voor elk product uit hoofde van het "Abonnement" komen Partijen een ruilplan overeen [Addendum - Ruilplan].
 • 2 VPInstruments is verantwoordelijk voor monitoring het ruilplan en neemt de onderstaande overeengekomen stappen wanneer producten aan vervanging toe zijn.
 • 3 Op de datum of in de maand zoals gespecificeerd in het ruilplan, levert VPInstruments de Klant een volledig functionerend refurbished product (het "Vervangend Product") met twaalf (12) maanden garantie.
 • 3 Het Vervangend Product is correct geregistreerd in het ruilplan door VPInstruments en een kopie van het ruilplan is voorgelegd aan de Klant [Addendum - Ruilplan] en moet worden ondertekend en teruggestuurd naar VPInstruments.
 • 4 Indien nodig voert VPInstruments een software-update uit van de embedded software en de VPStudio-configuratiesoftware die samen met het Vervangend Product aan Klant wordt geleverd.
 • 5 Uiterlijk dertig (30) werkdagen nadat de Klant het Vervangend Product van VPInstruments heeft ontvangen, stuurt de Klant het product dat op dat moment in gebruik is terug naar VPInstruments.
 • 6 Bij ontvangst van het geretourneerde product voert de afdeling VPInstruments Service een productinspectie uit om vast te stellen dat er geen grote reparaties nodig zijn - zie pagina 2 voor de definitie van grote reparaties.
  Indien uit de inspectie blijkt dat een Grote Reparatie nodig is, worden de kosten voor de reparatie aan de Klant gefactureerd.
  Als uit de inspectie blijkt dat het product onherstelbaar beschadigd is, wordt de waarde van een nieuw product in rekening gebracht - zie pagina 2 voor de definitie van onherstelbare schade.

 

BEËINDIGING van een 3- of 5-jarig abonnement op de uitwisselingsdienst

Indien deze Overeenkomst vóór het einde van de Termijn door de Klant wordt beëindigd, zal de Klant binnen dertig (30) dagen na de datum van deze beëindiging aan VPInstruments een betaling doen als vaste schadevergoeding (maar geen boete) gelijk aan de helft van het resterende bedrag van de Vergoeding die tijdens de Termijn nog moet worden betaald.

 

ALGEMEEN:

De hierin uiteengezette voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van VPInstruments voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

VPInstruments Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op deze Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en de Verkoopvoorwaarden, prevaleren de Verkoopvoorwaarden.

Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen.

VPInstruments garandeert de beschikbaarheid van Producten niet, en behoudt zich het recht voor de lijst van Producten of Prijzen naar eigen goeddunken te verwijderen, toe te voegen of te wijzigen (bijvoorbeeld door technische specificaties van de Producten te wijzigen, of door verouderde Producten te verwijderen, of door Prijzen aan te passen om de marktomstandigheden beter weer te geven).

VPInstruments behoudt zich het recht voor te allen tijde producten van de Exchange Service Agreement uit te sluiten die op enig moment door een onbevoegde partij zijn onderhouden of gewijzigd.